Couple Holding Hands

מרחב
שותפויות
מרצים / מרצות


 

השותפויות עוסקות במציאה של מרצה עמית/ה  כדי שיחד נוכל לחשוב על הקורסים שלנו, לבנות אותם קצת אחרת, להורות יחד חלקים מהקורס ולחשוב על שיתופי פעולה נוספים שיעשו לנו את ההוראה מעניינת יותר ואולי אפילו קלה יותר